Trimble Business Center

Softvér na ďalšie spracovanie údajov (post-processing) . Výkonný, intuitívny softvér na spracovanie GNSS/GPS údajov a ich vizualizáciu, ideálny na postprocessingové merania

  • Integrované softvérové riešenie pre spracovanie terénnych meraní (optických meraní, nivelačných meraní, skenovacích meraní, GNSS meraní a terestrických a UAV leteckých fotogrametrických meraní) vrátane CAD projektovania
  • Kontrola kvality a záruka kvality importovaných údajov z meraní v teréne
  • Geodetické vyrovnanie nameraných údajov metódou najmenších štvorcov s rôznymi variantmi a množstvo výpočtových COGO (COordinate GeOmetry) funkcií (COGO je metóda zadávania nameraných údajov z terénu alebo odvodených z mapových podkladov do GIS/CAD alebo mapovacích softvérov, pričom zvolená funkcia na základe vstupných údajov vypočíta nové údaje (súradnice))
  • CAD funkcionality, kreslenie a projektovanie tunelov, ciest
  • Modelovanie a úprava terénnych povrchov a výpočet kubatúr
  • Pozemná a letecká (UAV – Unmanned Aerial Vehicle)) fotogrametria
  • Skenovanie, mračná bodov
  • Mobilné mapovanie
  • Import a export údajov z/do najrôznejších CAD/GIS/TXT formátov
  • Rôzne typy vizualizácie údajov